Our Staff

Kruglyanskaya Inna

Kruglyanskaya Inna

Director

Kremnyova Maria

Kremnyova Maria

The chief of Additional programms

Zvereva Mariya

Zvereva Mariya

Psychologist

Pilosyan Irina

Pilosyan Irina

Arts teacher

Landa Marina

Landa Marina

Teacher of Hebrew

Makushina Ekaterina

Makushina Ekaterina

Teacher of English

Antonova Oksana

Antonova Oksana

Art-therapy teacher

Yagudayeva Bella

Yagudayeva Bella

Teacher of mini-kindergarten